FIETSHOORN --- fietshoorn.be

Het STOP-principe als leidraad voor elk beleid inzake mobiliteit!

Het STOP-principe houdt in dat het beleid inzake mobiliteit rekening houdt

 • in de eerste plaats met de Stappers;
 • vervolgens met de Trappers;
 • dan met het Openbaar vervoer;
 • en tenslotte met het Privévervoer.

 1. Algemene begrippen dode hoek
 2. Een analyse van de dodehoekongevallen in 2008
 3. Een gedragscode
 4. Maatregelen om dodehoekongevallen te voorkomen
 5. Wetenschappelijk onderzoek inzake dodehoekongevallen
 6. Luchtkwaliteit
 7. Meer nieuws
 8. Verkeersveiligheid
 9. Veilig naar school - secundair onderwijs

Fietsweer in België

30 mei 2016: Eén systeem voor alle fietssnelwegen in Vlaanderen

"deredactie.be" :De vijf Vlaamse provincies hebben samen een logo en een uniforme bewegwijzering ontwikkeld voor de fietssnelwegen, naar analogie met de autosnelwegen. In Vlaams-Brabant en Antwerpen zijn er proeftrajecten gestart.

Meer info in pdf-brochure.

Studie 2003: Fietsen 5x zuiniger dan lopen

Prof. dr. L.J.F. Hermans: "Fietsen is dus een stuk zuiniger dan lopen. Maar ook als we het vergelijken met voorbeelden uit het dierenrijk - of met gemechaniseerde vormen van vervoer - blijkt dat fietsen ongekend efficiënt is."

30 mei 2016: Discussie over "Safety in numbers"

Het is vooral de veilige en comfortabele weginfrastructuur die het aantal fietsongevallen doet afnemen, niet het enkel feit van meer fietsers op de weg.

Bron: Cycling Economy and Impact - Philippe Crist, OECD, slide 29. Bron: Tweet van @SharkDancing, 30 mei 2016: "Safety in numbers" is a myth, but the opposite is true. Good infra = safer cycling & more people on bikes."

Andere locaties op deze website waar het onderwerp ter sprake kwam:

 • 16 mei 2015
 • 28 februari 2012

14 april 2016: Borden 'Rechtsaf voor fietsers vrij' toegestaan in Denemarken. (Deense bron)

In Kopenhagen werd van 2013 tot 2015 bij 33 verkeerslichten een proef uitgevoerd waarbij fietsers rechts konden afslaan bij een rood licht wanneer een speciaal verkeersbord daarvoor de toestemming gaf. Onlangs verscheen het rapport van het Danish Road Traffic Department waarin de toestemming kwam om de nieuwe borden verder te gebruiken. De term 'undtaget' betekent 'behalve'. De fietsers moeten dus stoppen aan de rode lichten behalve voor het rechts afslaan (indien die bord aanwezig is).

Opmerkelijk is dat werd gekozen voor het type borden dat wordt gebruikt in Nederland "Rechtsaf voor fietsers vrij" en niet voor de Franse en Belgische voorrangsborden. In België bevindt het voorrangsbord B1 zich meestal reeds aan de verkeerslichten. Echter, door de Kamer werd eenzijdig beslist om op dezelfde plaats twee nieuwe voorrangsborden te voorzien om fietsers toe te laten door het rood licht te rijden. Deze verwarring bestaat geenszins in Nederland en Denemarken.

Reageer op deze website!

Andere nieuwsfeiten

28 maart 2016: Volgens Die Welt zijn er in de landen van de EU in 2015 voor het eerst sinds 2001 meer verkeersdoden te betreuren. In 2015 waren er in totaal 26.000 verkeersdoden, in 2014 25.700. De Europese Commissie bevestigde de cijfers op 30 maart.

De landen met het minst aantal verkeersdoden per miljoen inwoners zijn Malta, Zweden, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Het meest aantal doden vallen in Letland, Bulgarije en Roemenië. De tabel voor het jaar 2015 kan men raadplegen op statistieken. In vergelijking met de ons omringende landen blijft België het slecht doen.

19 januari 2016: in Het Laatste Nieuws: Amper kwart jongeren gaat nog met fiets naar school

Volgens de Fietsersbond (Vlaanderen) worden steeds meer fietsen verkocht: in 2015 was er een stijging met 3,2% tegenover 2014.

Het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer stijgt eveneens maar het fietsgebruik voor het woon-schoolverkeer daalt! Volgende cijfers verschenen in deze editie van het HLN:
Jaar woon-werkverkeer woon-schoolverkeer
2001 12,9% 38,3%
2008 12,52% 28,82%
2009 12% 28,4%
2010 12% 32,1%
2011 10,8% 30,5%
2012 11,18% 28,68%
2013 14,33% 25,25%
Volgens de Fietsersbond ligt de grootste schuld bij de overheid.

Maar ook de bedrijven treft schuld omdat te gul met bedrijfswagens en tankkaarten wordt omgesprongen. En "de overheid moedigt dit aan door hoge fiscale voordelen."

De Fietsersbond besluit in de krant met de hoop dat de e-bike vooralsnog voor een kentering kan zorgen. "Maar dan moet de overheid investeren in echte fietssnelwegen."

24 december 2015: Aangrijpend opiniestuk in De Standaard, 24 december 2015, 'Voor fietsers is het altijd dreigingsniveau 4'. Het is geschreven door de buurman van Saar (15) die vorige week is omgekomen met haar fiets in Gits. Een citaat:"Ons land spaart kosten noch moeite om terreurdreiging te counteren, maar tolereert sinds 2011 elk jaar meer dan duizend verongelukte en zwaargewonde fietsers."

Op deze website is te zien dat de jaren met minder dan 1000 dodelijke en zwaargewonde fietsers in BelgiŽ sinds 1991 op één hand te tellen zijn: 2002 (996), 2003 (940), 2004 (796), 2008 (991) en 2010 (937). In 1991 waren er 1868 slachtoffers (doden en zwaargewonden) bij de fietsers, in 2014 1124. Maar dit zijn enkel de door de politie geregistreerde slachtoffers. Het werkelijk aantal slachtoffers opgenomen in de ziekenhuizen is veel groter. Op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid in Oostende (2014) gaf men cijfers van het aantal zwaargewonde fietsers. Waar de politie in 2011 903 zwaargewonde fietsers telde, waren er in ziekenhuizen 4906, of vijf keer zoveel!

22 december 2015: Evaluatie aanpak minister Galant inzake beleid verkeersveiligheid. Thibaut Renson in De Standaard 22-12-2015 "Inspraak voor de galerij": "Enthousiaste burgers moesten simpelweg reeds uitgelijnde voorstellen al dan niet valideren. In diezelfde richting wees de kritiek van mobiliteitsexpert Kris Peeters, die de minister aanwreef dat ze maar al te goed wist wat ze van plan was en het draagvlak daarvoor wou aftasten, meer niet."

10 december 2015: Boek: "Sterk fietsbeleid", uitgegeven door Fietsberaad Vlaanderen

Fietsberaad Vlaanderen is een kenniscentrum voor fietsbeleid. Hun doelstelling is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis over fietsbeleid. Fietsberaad Vlaanderen wil de steden en gemeenten ondersteunen om de dynamiek in hun fietsbeleid te versnellen. Fietsberaad Vlaanderen startte haar werking op 1 juli 2015.

In Sterk Fietsbeleid krijgen mobiliteitsambtenaren, maar ook organisaties, handelaars en schooldirecteurs inspiratie voor acties. Het is een handboek met voor ieder wat wils: van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden. Meer

9 december 2015: Resultaten Fietstelweek: Vlaming fietst verder dankzij fietssnelwegen

6 december 2015: Meer mensen rijden door het rood: 96.700 pv's in 2014

De meeste overtredingen in 2014 werden opgemaakt in de provincie Antwerpen. Het aantal letselongevallen als gevolg van het negeren van het rood licht nam in 2013 evenwel af (224 letselongevallen) (antwoord van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant op een schriftelijke vraag van Jean-Marc Nollet (Ecolo)).

Vanaf 2012 is er klaarbljkelijk een kentering waar te nemen. Er moet dringend onderzocht worden welke de oorzaken zijn van die gewijzigde mentaliteit bij de weggebruikers. Eén punt springt zeker in het oog. Op 20 juli 2011 werd in de Kamer de wet goedgekeurd waardoor fietsers onder bepaalde omstandigheden door een rood licht mogen rijden. De wetgevende macht kwam zo rechtstreeks tussen in de Wegcode, een bevoegdheid van de uitvoerende macht. Hoewel die wet bij nader inzicht onuitvoerbaar bleek te zijn wegens tegenstrijdigheden met andere artikels van de Wegcode, bleef het grootste deel van de Geachte Kamerleden koppig doorzetten en wijzigden op een drieste wijze meteen nog enkele andere artikels van de Wegcode zoals vastgelegd in een tweede wet (28 juni 2012). Dit leidde tot een totaal nieuwe toestand in ons land:

Dat de wetgevende macht in 2011-2012 zo drastisch is tussengekomen in bevoegdheden van de uitvoerende macht is totaal onverantwoord en ongezien. Het wezen van de Wegcode werd met één pennentrek verminkt. Wanneer de regels ondoorzichtig worden is het niet te verwonderen dat weggebruikers die aan hun laars lappen. Wat gebeurd is in de Kamer is een heel ernstig feit waarvan de gevolgen steeds meer zichtbaar worden en zich nu mogelijk vertaalt in meer roodlichtovertredingen. Het federaal beleid moet samen met dit van de gewesten dringend een halt toeroepen aan die nieuwe gedoogsituatie. Rood moet opnieuw rood worden, voor iedereen en voorrangsborden moeten opnieuw eenduidig zijn. Er zijn genoeg mogelijkheden om via infrastructurele ingrepen aan de kruispunten, of door andere ingrepen (alle fietsers tegelijk groen, wachttijdmelders aan verkeerslichten, ...) fietsers op een verantwoorde wijze aan het verkeer te laten deelnemen.

5 december 2015: Alle Fietsers Tegelijkertijd Groen

"In Hasselt zijn als proefproject meerdere verkeerslichtenregelingen op de Groene Boulevard zodanig ingesteld dat de fietsers in elke cyclus tegelijk groen krijgen in alle richtingen: Alle Fietsers Tegelijk Groen (AFTG). " Een van de grote argumenten was de dodehoekproblematiek bij vrachtwagens. Meer info is te vinden in de Projectfiche Fietsberaad. (24 juni 2015)

4 december 2015: De cijfers van de verkeersslachtoffers voor het jaar 2014 zijn bekend gemaakt door FOD Economie. Enkele conclusies:

11 november 2015: Nieuwe dodehoeksticker in Nederland om dodehoekongevallen te voorkomen, oktober 2014

Bron: lensmedia.nl

In Nederland is grote vraag naar de nieuwe dodehoeksticker. Meer dan 500 transportbedrijven hebben ruim 12000 sticker aangevraagd voor de achterkant van hun vrachtauto's. Met deze nieuwe dodehoeksticker van Transport en Logistiek Nederland (NLT) kunnen fietsers eenvoudig zien op welke plek ze veilig achter een vrachtauto kunnen staan bij een verkeerslicht. De veiligste plek is dan rechts ruim achter de truck. Nooit naast ernaast, want dan kan een chauffeur de fietser over het hoofd zien. Deze sticker was voor TLN leden tot 1 januari 2015 gratis te bestellen. De sticker heeft een omvang van 42,5 x 44,0 cm en wordt geplakt op de achterzijde van het voertuig. Draag uw steentje bij aan de verkeersveiligheid in binnensteden en bestel de stickers voor uw voertuigen op : www.tln.nl/dodehoeksticker.

Meer nieuws...

Bij sneeuw

Voorbeeld 'beste praktijken' bij gemeenten

De Standaard, 3 december 2010: In Oostende Vanaf 4 uur 's morgens werden de fietspaden geruimd. Het stadsbestuur riep ook de hulp in van het Sociaal Huis dat nog extra personeelsleden stuurde om sneeuw te ruimen. De onlangs aangekochte sneeuwruimmachine maakt veel fietspaden sneeuwvrij.

FIETSHOORN wil een forum zijn voor allen die willen nadenken over de mobiliteit in de 21ste eeuw. De fiets staat de laatste jaren opnieuw in de belangstelling omdat het niet vervuilend vervoermiddel is en een gezond alternatief biedt voor korte verplaatsingen. Investeringen in vrijliggende fietspaden zijn meer dan nodig om het comfort van de fietser te bevorderen en hen ertoe aan te zetten meer de fiets te gebruiken.

De vele fietsdoden die de jongste jaren te betreuren zijn, hebben mij ertoe aangezet deze site te ontwikkelen. De vele overlijdens dwingen ons om telkens opnieuw de vraag te stellen: hoe is dit ongeluk kunnen gebeuren? Hun dood mag niet tevergeefs geweest zijn en telkens moeten de passende lessen getrokken worden. Men zou verwachten dat na de vele dodehoekongevallen met elke burger meer en frequenter over de gevaren van de dode hoek zou gesproken worden, dat een gedragscode zou worden afgesproken, maar dit is tot nu toe niet gebeurd.

Een ander teer punt is het fijn stof op onze wegen. Fietsers zijn daarvan een direct slachtoffer. Ook hier moeten dringend betere resultaten behaald worden door structurele maatregelen.

FIETSHOORN is ontstaan uit dit tekort. Ook reeds ondervonden dat je met je ideeën nergens terecht kunt? Deze website wil een bazuin zijn voor iedereen die zijn/haar gezond verstand betreffende een veiliger verkeer ook aan anderen wil meedelen.

FIETSHOORN is niet partijgebonden en ontvangt geen subsidies.

Deze website is pas sinds oktober 2009 opgestart. Wat ontbreekt kan door uw reacties worden aangevuld. Wens je een nuttige opmerking of aanvulling mee te delen? Klik hier. De auteur van deze website eigent zich het recht toe bepaalde reacties niet of gedeeltelijk op te nemen. Tenzij anders gewenst worden enkel de initialen van de naam van de persoon die een commentaar stuurt vermeld of wordt de username overgenomen.

Ook de activiteiten die u voor fietsers organiseert, kunnen via deze weg op deze website worden aangekondigd en later met een verslagje beschreven.

Deze website wil vooral meer inzicht verschaffen in de problematiek. Het lijkt erop dat de fietser onvoldoende invloed heeft op het beleid. Er is onmiskenbaar een trend ten goede, bijv. de aandacht voor vrijliggende fietspaden. Maar anderzijds staat er, vooral in vergelijking met bijv. Nederland, nog heel wat te realiseren.

Laatst gewijzigd op 30 mei 2016

Aantal bezoekers sinds 4 mei 2010: