FIETSHOORN --- fietshoorn.be

Het STOP-principe als leidraad voor elk beleid inzake mobiliteit!

Het STOP-principe houdt in dat het beleid inzake mobiliteit rekening houdt

 • in de eerste plaats met de Stappers;
 • vervolgens met de Trappers;
 • dan met het Openbaar vervoer;
 • en tenslotte met het Privévervoer.

 1. Algemene begrippen dode hoek
 2. Een analyse van de dodehoekongevallen in 2008
 3. Een gedragscode
 4. Maatregelen om dodehoekongevallen te voorkomen
 5. Wetenschappelijk onderzoek inzake dodehoekongevallen
 6. Luchtkwaliteit
 7. Meer nieuws
 8. Verkeersveiligheid
 9. Veilig naar school - secundair onderwijs

Fietsweer in België

25 september 2015: De nieuwe publicatie van Mobiel 21,'Dossier 'Autovol, autoluw, autovrij'. Over de plaats van de auto in de stad [van morgen]', augustus 2015, komt zeer gelegen en vraagt om toegepast te worden in elke stad of gemeente. Aan de hand van voorbeelden uit buiten- en binnenland wordt heel concreet getoond hoe het anders kan. Een sterke aanrader voor iedereen die begaan is met ruimtelijke ordening en mobiliteit!

23 september 2015: Een interventie betreffende 'fietsen door rood'. "Het is niet omdat de borden B22/B23 via Frankrijk in Brussel zijn ingevoerd dat die in elk fietsland moeten worden gepromoot. Kijk naar Amsterdam en Kopenhagen, daar hebben ze die borden niet. Volgens mij moeten we er in de eerste plaats met alle middelen naar streven om de roodlichtnegatie bij de weggebruikers terug te dringen, ook onder fietsers. Verkeersborden plaatsen die weinig verschillen van het voorrangsbord B1 is zeker niet de oplossing. Wel moet men infrastructurele oplossingen voorzien en andere voorzieningen zoals wachttijdmelders, green waves, enz. Alles moet er op gericht zijn om de Wegcode eenvoudig te houden zodat ze door iedereen gemakkelijk kan worden nageleefd. Het invoeren van verkeersborden die een uitzondering zijn op de uitzondering zijn een voorbeeld van een totaal verkeerd beleid (nl., voorbijrijden oranje of rood licht én, als verkeerslichten werken gelden de voorrangsborden niet). Het succes van Kopenhagen is niet het gevolg van veel verkeersborden maar van een uitstekende infrastructuur voor fietsers. Ons streefdoel moet zijn om meer fietsvriendelijke fietsroutes uit te bouwen en niet om fietsers aan te zetten om zoveel mogelijk het rood licht te negeren."

23 juni 2015: Fietsgemeente/Fietsstad 2015 Werden bekroond:

 • Meer dan 50.000 inwoners: Gent
 • Tussen 20.000 en 50.000 inwoners: Deinze en Kontich
 • Minder dan 20.000 inwoners: Boechout
De vorige verkiezing was op 23 juni 2012 (Zie Meer nieuws).

22 juni 2015: Nederlandse studie 'Fietsers leven half jaar langer'

De studie van het Healthy Urban Livingonderzoeksprogramma van de Universiteit Utrecht is gepubliceerd in de American Journal of Public Health (achter betaalmuur). Dr. Carlijn Kamphuis: "Zo konden we berekenen dat men gemiddeld door elk gefietst uur, ongeveer een uur langer leeft. Met 75 minuten fietsen per week kom je voor Nederlanders dan op ongeveer een half jaar langer leven uit. Daarnaast bleek het Nederlandse fietsgebruik zon elfduizend vroegtijdige sterfgevallen per jaar te schelen."

Reageer op deze website!

Andere nieuwsfeiten

16 juni 2015: Het Laatste Nieuws publiceert cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) over het aantal fietsongevallen in Vlaanderen.

Bron: FOD Economie op basis van gegevens van IMOB en BIVV uit 2013, gepubliceerd in HLN van 16 juni 2015.

Opmerkelijk is de hoge piek in de leeftijdscategorie 15 tot 19 jaar. Die piek komt trouwens ook voor, zelfs meer uitgesproken, bij bromfietsers van dezelfde leeftijdscategorie. Daarom pleit het VSV voor een verplichte verkeersopvoeding in het middelbaar onderwijs. Werner De Dobbeleer (VSV): "Vergeet niet dat jongens eenvoudigweg de maturiteit nog niet bereikt hebben om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Daarom moet je hen systematisch wijzen op de risico's van verkeersovertredingen."

Beoordeling:

Er moet zeker meer verkeersopvoeding komen, maar de vraag is of voldoende rekening wordt gehouden met de specifieke eigenschappen van elke leeftijdsgroep. Maakt die eenzijdige aanpak gericht op het gedrag van jongeren, wel enige kans op succes indien dit gebeurt zonder andere infrastructurele maatregelen zoals aanleg van fietswegen en aanpassen van gevaarlijke kruispunten? Hetzelfde fenomeen doet zich voor bij dodehoekongevallen. In plaats van minimale zichtbaarheidsvereisten op te leggen voor vrachtwagens, werkt het beleid aan voorlichtingscampagnes die weggebruikers moeten waarschuwen voor die gevaarlijke vrachtwagens. Zo werkt het niet! Het toenemend aantal ongevallen met fietsers bewijst dit spijtig genoeg."

5 juni 2015: Zo kan het niet verder!

Dit alles is samengevat in: 'Evolutie veiligheid voor fietsers en voetgangers'. Reacties zijn welkom!

26 mei 2015: In De Tijd online verscheen volgende opinie over een schrijnend federaal fietsbeleid. "Fiscaal fietsplan is beter dan fiscaal autoplan"

18 mei 2015: Fietsbarometer van de European Cyclists' Federation.Aan de hand van vijf criteria heeft ECF een rangschikking gemaakt betreffende het fietsen in de 28 landen van de EU. De criteria zijn:

In de totale rangschikking komt Denemarken op de eerste plaats, gevolgd door Nederland, Zweden, Finland, Duitsland, België.

16 mei 2015: Enkele grafieken gepubliceerd door het International Transport Forum bij de OESO "Cycling, Health and Safety. Research Report", 2013, p. 114-116.

Bovenstaande figuur doet vermoeden dat landen met een relatief hoog aandeel fietsers per inwoner ook een relatief laag aantal dodelijke fietsongevallen kent. Het is een illustratie van het principe "safety in numbers". Toch is het hoogst twijfelachtig dat enkel een hoger aantal fietsers het aantal ongevallen zou doen dalen. "Indien het beleid enkel meer fietsers toevoegt aan een bestaand systeem, zonder maatregelen te nemen om de veiligheid ter verhogen, dan kunnen deze fietsers worden blootgesteld aan significante ongevallenrisico's." (p. 20)

N.B.: Vergelijk deze grafiek met de grafiek van de European Cyclist's Federation van 2012. "Meer nieuws" van 28 februari 2012 of Verkeersveiligheid, punt 7. Er zijn frappante verschillen!

Index of bicycle travel, and per kilometre cyclist casualties for the Netherlands (Police and hospital reported, 2000-2009)

Anderzijds moeten we op onze hoede zijn met statistieken. Volgens de cijfers op basis van de officiële door de politie geleverde rapporten is zowel het risico op overlijden als op een ernstig letsel per kilometer afgelegde weg bij fietsers tussen 2000 en 2009 met 30% gedaald. Maar de gecombineerde verslagen van de politie en de ziekenhuizen schetsen een ander beeld, waarbij het risico op een dodelijk ongeval per kilometer voor fietsers slechts met 20% is gedaald en het risico op een ernstig ongeval per kilometer voor fietsers zelfs met 20% is toegenomen tussen 2000 en 2009.

Meer nieuws...

Bij sneeuw

Voorbeeld 'beste praktijken' bij gemeenten

De Standaard, 3 december 2010: In Oostende Vanaf 4 uur 's morgens werden de fietspaden geruimd. Het stadsbestuur riep ook de hulp in van het Sociaal Huis dat nog extra personeelsleden stuurde om sneeuw te ruimen. De onlangs aangekochte sneeuwruimmachine maakt veel fietspaden sneeuwvrij.

FIETSHOORN wil een forum zijn voor allen die willen nadenken over de mobiliteit in de 21ste eeuw. De fiets staat de laatste jaren opnieuw in de belangstelling omdat het niet vervuilend vervoermiddel is en een gezond alternatief biedt voor korte verplaatsingen. Investeringen in vrijliggende fietspaden zijn meer dan nodig om het comfort van de fietser te bevorderen en hen ertoe aan te zetten meer de fiets te gebruiken.

De vele fietsdoden die de jongste jaren te betreuren zijn, hebben mij ertoe aangezet deze site te ontwikkelen. De vele overlijdens dwingen ons om telkens opnieuw de vraag te stellen: hoe is dit ongeluk kunnen gebeuren? Hun dood mag niet tevergeefs geweest zijn en telkens moeten de passende lessen getrokken worden. Men zou verwachten dat na de vele dodehoekongevallen met elke burger meer en frequenter over de gevaren van de dode hoek zou gesproken worden, dat een gedragscode zou worden afgesproken, maar dit is tot nu toe niet gebeurd.

Een ander teer punt is het fijn stof op onze wegen. Fietsers zijn daarvan een direct slachtoffer. Ook hier moeten dringend betere resultaten behaald worden door structurele maatregelen.

FIETSHOORN is ontstaan uit dit tekort. Ook reeds ondervonden dat je met je ideeën nergens terecht kunt? Deze website wil een bazuin zijn voor iedereen die zijn/haar gezond verstand betreffende een veiliger verkeer ook aan anderen wil meedelen.

FIETSHOORN is niet partijgebonden en ontvangt geen subsidies.

Deze website is pas sinds oktober 2009 opgestart. Wat ontbreekt kan door uw reacties worden aangevuld. Wens je een nuttige opmerking of aanvulling mee te delen? Klik hier. De auteur van deze website eigent zich het recht toe bepaalde reacties niet of gedeeltelijk op te nemen. Tenzij anders gewenst worden enkel de initialen van de naam van de persoon die een commentaar stuurt vermeld of wordt de username overgenomen.

Ook de activiteiten die u voor fietsers organiseert, kunnen via deze weg op deze website worden aangekondigd en later met een verslagje beschreven.

Deze website wil vooral meer inzicht verschaffen in de problematiek. Het lijkt erop dat de fietser onvoldoende invloed heeft op het beleid. Er is onmiskenbaar een trend ten goede, bijv. de aandacht voor vrijliggende fietspaden. Maar anderzijds staat er, vooral in vergelijking met bijv. Nederland, nog heel wat te realiseren.

Laatst gewijzigd op 25 september 2015

Aantal bezoekers sinds 4 mei 2010: