FIETSHOORN --- fietshoorn.be

Het STOP-principe als leidraad voor elk beleid inzake mobiliteit!

Het STOP-principe houdt in dat het beleid inzake mobiliteit rekening houdt

 • in de eerste plaats met de Stappers;
 • vervolgens met de Trappers;
 • dan met het Openbaar vervoer;
 • en tenslotte met het Privévervoer.

 1. Algemene begrippen dode hoek
 2. Een analyse van de dodehoekongevallen in 2008
 3. Een gedragscode
 4. Maatregelen om dodehoekongevallen te voorkomen
 5. Wetenschappelijk onderzoek inzake dodehoekongevallen
 6. Luchtkwaliteit
 7. Meer nieuws
 8. Verkeersveiligheid
 9. Veilig naar school - secundair onderwijs

Fietsweer in België

Physical Activity through Sustainable Transport Approaches, kortweg PASTA, is een wetenschappelijke studie naar gezondheid en mobiliteit in verschillende Europese regio's.

In België is de provincie Antwerpen geselecteerd als voorbeeldregio. We willen iedereen uit deze provincie oproepen om de onderzoekers van VITO en Universiteit Hasselt te helpen objectieve gegevens te verzamelen over het verband tussen mobiliteit, fysieke activiteit en gezondheid.

Het PASTA-project wil een antwoord vinden op vragen als:

 • zijn inwoners van de provincie Antwerpen fitter dan die van Londen of Barcelona?
 • zijn automobilisten in hun vrije tijd sportiever dan fietsers?
 • is fietsen in Antwerpen wel gezond of neem je beter bus of tram?
Deelnemen aan deze studie kan op : http://survey.pastaproject.eu/antwerpen.

26 juli 2016: Grote verschillen bij trucks inzake dode hoeken

Volgens een recente studie uitgevoerd door de Loughborough Design School zijn er enorme verschillen in de 'direct zicht' ('direct vision'), d.i. wat de chauffeurs kunnen zien met hun eigen ogen, tussen de beste en slechtste types vrachtwagens in alle categorieën.

De Europese Commissie werkt momenteel aan het opstellen van nieuwe regels betreffende de veiligheid van het voertuig en heeft aangegeven dat ze eisen betreffende 'directe visie' zal invoeren voor nieuwe vrachtwagens, maar pas vanaf 1 september 2028.

Adam Bodor, adviserend directeur bij de Europese Federatie van Fietsers (European Cyclist' Federation): "Van alle andere weggebruikers zijn trucks proportioneel de meest gevaarlijke voertuigen waarmee fietsers in contact komen. De 'direct zicht'-norm biedt een kans om enkele van de kenmerken waardoor vrachtwagens een bedreiging vormen voor fietsers en andere weggebruikers te bekijken en aan te passen."

William Todts, directeur van Transport & Environment, reageerde: "Het is schokkend dat er zulke grote verschillen zijn tussen perfect vergelijkbare vrachtwagens. Het toont aan dat sommige truckconstructeurs weinig of niet rekening houden met de veiligheid van fietsers of voetgangers bij het ontwerpen van nieuwe voertuigen. De oplossing ligt voor de hand: we hebben 'direct zicht'-normen voor vrachtwagens nodig. Met zoveel fatale dodehoekongevallen kunnen we het ons niet veroorloven om te wachten tot 2028. Dit moet veel sneller gebeuren."

20 juli 2016: De cijfers FOD Economie betreffende het aantal verkeersslachtoffers in 2015 zijn bekend. Ze zijn veelal ongunstig voor tweewielers.

 • Het aantal verkeersdoden in België is gestegen van 727 tot 732. Het is het derde jaar op rij dat het aantal doden toeneemt.
 • Het aantal verkeersdoden in het Vlaams Gewest is gedaald van 393 tot 378.
 • Het aantal zwaargewonde verkeersslachtoffers in België is opnieuw sterk gedaald van 4502 naar 4201.
 • Het aantal zwaargewonde verkeersslachtoffers in het Vlaams Gewest is opnieuw sterk gedaald van 3161 naaar 2880.
 • Het aantal fietsdoden in België is voor het vierde jaar op rij gestegen. In 2014 waren er 76 doden, in 2015 83 fietsdoden. Daarvan waren er 62 slachtoffers die 50 jaar of ouder waren (75%)!
 • Het aantal fietsdoden in het Vlaams Gewest is gestegen van 69 naar 72.
 • Het aantal zwaargewonde fietsers in België is gedaald van 1048 naar 910. Daarvan waren er 512 slachtoffers die 50 jaar of ouder waren (56%).
 • Het aantal zwaargewonde fietsers in het Vlaams Gewest is gedaald van 965 tot 825.

Conclusie:

 • Het aantal zwaargewonden daalt zowel in het algemeen als bij de fietsers. Nochtans was er een opvallende stijging van het aantal zwaargewonde voetgangers, zowel in het Vlaams Gewest als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Het aantal verkeersdoden steeg in België maar daalt in het Vlaams Gewest. Het aantal fietsdoden stijgt evenwel zowel in België als in het Vlaams Gewest.
 • Zoals blijkt uit onderstaande grafiek is er sinds 2010 geen echte daling van het aantal fietsdoden. Dit is een verontrustende tendens.
 • De doelstellingen 2015 vooropgesteld tijdens de vergaderingen van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid werden NIET gehaald!

De reactie van het BIVV is hier te vinden. Feit is dat de overheden voortdurend zeggen dat het zo niet langer kan maar effectieve maatregelen blijven uit.

De grafieken in de webpagina's over verkeersveiligheid werden aangepast.

Eerder meldde de Europese Commissie dat 8 procent van de Europese verkeersdoden een fietser is. Nederland vertoont het hoogste getal: 25 procent. Daarna volgen Denemarken en Hongarije, beide met een aandeel van 16 procent fietsdoden. De E.C. legt een verband met het aantal fietsers, de veiligheid van de fietswegen, de veiligheidsuitrusting bij fietsers en het veiligheidsbewustzijn van andere weggebruikers ten opzichte van fietsers. (Bron) In 2015 waren in Nederland 30% van de verkeersdoden fietsers (185 fietsdoden op 651 verkeersdoden). (Bron) In Vlaanderen bedroeg de verhouding in 2015 19% (72 fietsdoden op 375 verkeersdoden).

Reageer op deze website!

Andere nieuwsfeiten

1 juli 2016: Veel meer fietspendelaars in Vlaanderen dan in Brussel en Wallonië

Er is een interessante statistiek verschenen van de FOD Economie: statbel.fgov. Uit een enquête betreffende de jaren 2013-2014 bleek dat in Vlaanderen veel meer de fiets wordt gebruikt voor het woonwerkverkeer dan in Brussel en Wallonië. "In Vlaanderen rijdt 12,5% met de fiets naar het werk, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ongeveer drie op honderd en in het Waals Gewest ongeveer één op honderd. In Vlaanderen wordt de fiets dus beduidend meer gebruikt dan in de twee andere gewesten. De gemiddelde afgelegde afstand bedraagt 5,6 km.

Het beroep speelt een rol: mensen met een "elementair beroep" (ongeschoolde arbeiders) nemen het vaakst de fiets (12%), gevolgd door dienstverlenend personeel en verkopers (10%). Bij managers ligt het fietsgebruik eerder aan de lage kant (4%). Ook de leeftijd speelt een rol. Jonge pendelaars gaan vaker met de fiets naar het werk, en ook bij veertigers en vijftigers ligt het fietsgebruik hoger. Binnen Vlaanderen treffen we de meeste fietspendelaars aan in de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen (beide 16,0%)."

29 november 2015: Hoewel de nieuwe wetgeving over het invoeren van de uit Frankrijk geïmporteerde voorrangsborden met haken en ogen aan mekaar hangt, willen de Fietsersbond en het Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a) dat fietsers aan een rood licht rechts mogen afslaan. Vlaams minister Ben Weyts is het daarmee niet eens in Het Nieuwsblad.

16 november 2015: Om het probleem van de dodehoekongevallen aan te pakken werd in Duitsland gestart met het aanbrengen van stickers op vrachtwagens en bussen. Er zijn diverse ontwerpen van die stickers. Veelal wordt de actie gunstig onthaald. De boodschap op de stickers is soms heel expliciet. Zo zegt een chauffeur tot de fietser: "Lass mich vorbei. Ich seh' dich nicht!"

Half blind rijden door druk verkeer is blijkbaar nog steeds toegelaten voor vrachtwagens!! De zwakke weggebruikers moeten maar maken dat ze uit de buurt blijven van trucks! Meer info is te vinden op www.fhoev.nrw.de.

1 december 2015: In een nieuw rapport dat vandaag door het Europees Milieuagentschap wordt gepubliceerd wordt aangetoond: De luchtvervuiling is verantwoordelijk voor meer dan 430 000 voorbarige sterfgevallen in Europa.

"De geschatte effecten van de blootstelling aan NO2 waren ongeveer 75 000 voorbarige sterfgevallen. (...) Het stikstofdioxide beïnvloedt het ademhalingssysteem direct, maar draagt ook bij tot de vorming van fijnstof en O3. In 2013 werd 9% van de stedelijke bevolking in EU-28 blootgesteld aan NO2 concentraties boven de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en boven de identieke normen van de EU. 93% van alle te grote waarden kwamen voor dicht bij wegen."

30 mei 2016: Eén systeem voor alle fietssnelwegen in Vlaanderen

"deredactie.be" :De vijf Vlaamse provincies hebben samen een logo en een uniforme bewegwijzering ontwikkeld voor de fietssnelwegen, naar analogie met de autosnelwegen. In Vlaams-Brabant en Antwerpen zijn er proeftrajecten gestart.

Meer info in pdf-brochure.

Studie 2003: Fietsen 5x zuiniger dan lopen

Prof. dr. L.J.F. Hermans: "Fietsen is dus een stuk zuiniger dan lopen. Maar ook als we het vergelijken met voorbeelden uit het dierenrijk - of met gemechaniseerde vormen van vervoer - blijkt dat fietsen ongekend efficiënt is."

30 mei 2016: Discussie over "Safety in numbers"

Het is vooral de veilige en comfortabele weginfrastructuur die het aantal fietsongevallen doet afnemen, niet het enkel feit van meer fietsers op de weg.

Bron: Cycling Economy and Impact - Philippe Crist, OECD, slide 29. Bron: Tweet van @SharkDancing, 30 mei 2016: "Safety in numbers" is a myth, but the opposite is true. Good infra = safer cycling & more people on bikes."

Andere locaties op deze website waar het onderwerp ter sprake kwam:

14 april 2016: Borden 'Rechtsaf voor fietsers vrij' toegestaan in Denemarken. (Deense bron)

In Kopenhagen werd van 2013 tot 2015 bij 33 verkeerslichten een proef uitgevoerd waarbij fietsers rechts konden afslaan bij een rood licht wanneer een speciaal verkeersbord daarvoor de toestemming gaf. Onlangs verscheen het rapport van het Danish Road Traffic Department waarin de toestemming kwam om de nieuwe borden verder te gebruiken. De term 'undtaget' betekent 'behalve'. De fietsers moeten dus stoppen aan de rode lichten behalve voor het rechts afslaan (indien die bord aanwezig is).

Opmerkelijk is dat werd gekozen voor het type borden dat wordt gebruikt in Nederland "Rechtsaf voor fietsers vrij" en niet voor de Franse en Belgische voorrangsborden. In België bevindt het voorrangsbord B1 zich meestal reeds aan de verkeerslichten. Echter, door de Kamer werd eenzijdig beslist om op dezelfde plaats twee nieuwe voorrangsborden te voorzien om fietsers toe te laten door het rood licht te rijden. Deze verwarring bestaat geenszins in Nederland en Denemarken.

28 maart 2016: Volgens Die Welt zijn er in de landen van de EU in 2015 voor het eerst sinds 2001 meer verkeersdoden te betreuren. In 2015 waren er in totaal 26.000 verkeersdoden, in 2014 25.700. De Europese Commissie bevestigde de cijfers op 30 maart.

De landen met het minst aantal verkeersdoden per miljoen inwoners zijn Malta, Zweden, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Het meest aantal doden vallen in Letland, Bulgarije en Roemenië. De tabel voor het jaar 2015 kan men raadplegen op statistieken. In vergelijking met de ons omringende landen blijft België het slecht doen.

19 januari 2016: in Het Laatste Nieuws: Amper kwart jongeren gaat nog met fiets naar school

Volgens de Fietsersbond (Vlaanderen) worden steeds meer fietsen verkocht: in 2015 was er een stijging met 3,2% tegenover 2014.

Het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer stijgt eveneens maar het fietsgebruik voor het woon-schoolverkeer daalt! Volgende cijfers verschenen in deze editie van het HLN:
Jaar woon-werkverkeer woon-schoolverkeer
2001 12,9% 38,3%
2008 12,52% 28,82%
2009 12% 28,4%
2010 12% 32,1%
2011 10,8% 30,5%
2012 11,18% 28,68%
2013 14,33% 25,25%
Volgens de Fietsersbond ligt de grootste schuld bij de overheid.

Maar ook de bedrijven treft schuld omdat te gul met bedrijfswagens en tankkaarten wordt omgesprongen. En "de overheid moedigt dit aan door hoge fiscale voordelen."

De Fietsersbond besluit in de krant met de hoop dat de e-bike vooralsnog voor een kentering kan zorgen. "Maar dan moet de overheid investeren in echte fietssnelwegen."

24 december 2015: Aangrijpend opiniestuk in De Standaard, 24 december 2015, 'Voor fietsers is het altijd dreigingsniveau 4'. Het is geschreven door de buurman van Saar (15) die vorige week is omgekomen met haar fiets in Gits. Een citaat:"Ons land spaart kosten noch moeite om terreurdreiging te counteren, maar tolereert sinds 2011 elk jaar meer dan duizend verongelukte en zwaargewonde fietsers."

Op deze website is te zien dat de jaren met minder dan 1000 dodelijke en zwaargewonde fietsers in BelgiŽ sinds 1991 op één hand te tellen zijn: 2002 (996), 2003 (940), 2004 (796), 2008 (991) en 2010 (937). In 1991 waren er 1868 slachtoffers (doden en zwaargewonden) bij de fietsers, in 2014 1124. Maar dit zijn enkel de door de politie geregistreerde slachtoffers. Het werkelijk aantal slachtoffers opgenomen in de ziekenhuizen is veel groter. Op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid in Oostende (2014) gaf men cijfers van het aantal zwaargewonde fietsers. Waar de politie in 2011 903 zwaargewonde fietsers telde, waren er in ziekenhuizen 4906, of vijf keer zoveel!

22 december 2015: Evaluatie aanpak minister Galant inzake beleid verkeersveiligheid. Thibaut Renson in De Standaard 22-12-2015 "Inspraak voor de galerij": "Enthousiaste burgers moesten simpelweg reeds uitgelijnde voorstellen al dan niet valideren. In diezelfde richting wees de kritiek van mobiliteitsexpert Kris Peeters, die de minister aanwreef dat ze maar al te goed wist wat ze van plan was en het draagvlak daarvoor wou aftasten, meer niet."

10 december 2015: Boek: "Sterk fietsbeleid", uitgegeven door Fietsberaad Vlaanderen

Fietsberaad Vlaanderen is een kenniscentrum voor fietsbeleid. Hun doelstelling is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis over fietsbeleid. Fietsberaad Vlaanderen wil de steden en gemeenten ondersteunen om de dynamiek in hun fietsbeleid te versnellen. Fietsberaad Vlaanderen startte haar werking op 1 juli 2015.

In Sterk Fietsbeleid krijgen mobiliteitsambtenaren, maar ook organisaties, handelaars en schooldirecteurs inspiratie voor acties. Het is een handboek met voor ieder wat wils: van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden. Meer

9 december 2015: Resultaten Fietstelweek: Vlaming fietst verder dankzij fietssnelwegen

Meer nieuws...

Bij sneeuw

Voorbeeld 'beste praktijken' bij gemeenten

De Standaard, 3 december 2010: In Oostende Vanaf 4 uur 's morgens werden de fietspaden geruimd. Het stadsbestuur riep ook de hulp in van het Sociaal Huis dat nog extra personeelsleden stuurde om sneeuw te ruimen. De onlangs aangekochte sneeuwruimmachine maakt veel fietspaden sneeuwvrij.

FIETSHOORN wil een forum zijn voor allen die willen nadenken over de mobiliteit in de 21ste eeuw. De fiets staat de laatste jaren opnieuw in de belangstelling omdat het niet vervuilend vervoermiddel is en een gezond alternatief biedt voor korte verplaatsingen. Investeringen in vrijliggende fietspaden zijn meer dan nodig om het comfort van de fietser te bevorderen en hen ertoe aan te zetten meer de fiets te gebruiken.

De vele fietsdoden die de jongste jaren te betreuren zijn, hebben mij ertoe aangezet deze site te ontwikkelen. De vele overlijdens dwingen ons om telkens opnieuw de vraag te stellen: hoe is dit ongeluk kunnen gebeuren? Hun dood mag niet tevergeefs geweest zijn en telkens moeten de passende lessen getrokken worden. Men zou verwachten dat na de vele dodehoekongevallen met elke burger meer en frequenter over de gevaren van de dode hoek zou gesproken worden, dat een gedragscode zou worden afgesproken, maar dit is tot nu toe niet gebeurd.

Een ander teer punt is het fijn stof op onze wegen. Fietsers zijn daarvan een direct slachtoffer. Ook hier moeten dringend betere resultaten behaald worden door structurele maatregelen.

FIETSHOORN is ontstaan uit dit tekort. Ook reeds ondervonden dat je met je ideeën nergens terecht kunt? Deze website wil een bazuin zijn voor iedereen die zijn/haar gezond verstand betreffende een veiliger verkeer ook aan anderen wil meedelen.

FIETSHOORN is niet partijgebonden en ontvangt geen subsidies.

Deze website is pas sinds oktober 2009 opgestart. Wat ontbreekt kan door uw reacties worden aangevuld. Wens je een nuttige opmerking of aanvulling mee te delen? Klik hier. De auteur van deze website eigent zich het recht toe bepaalde reacties niet of gedeeltelijk op te nemen. Tenzij anders gewenst worden enkel de initialen van de naam van de persoon die een commentaar stuurt vermeld of wordt de username overgenomen.

Ook de activiteiten die u voor fietsers organiseert, kunnen via deze weg op deze website worden aangekondigd en later met een verslagje beschreven.

Deze website wil vooral meer inzicht verschaffen in de problematiek. Het lijkt erop dat de fietser onvoldoende invloed heeft op het beleid. Er is onmiskenbaar een trend ten goede, bijv. de aandacht voor vrijliggende fietspaden. Maar anderzijds staat er, vooral in vergelijking met bijv. Nederland, nog heel wat te realiseren.

Laatst gewijzigd op 27 juli 2016

Aantal bezoekers sinds 4 mei 2010: