FIETSHOORN --- fietshoorn.be

Het STOP-principe als leidraad voor elk beleid inzake mobiliteit!

Het STOP-principe houdt in dat het beleid inzake mobiliteit rekening houdt

 • in de eerste plaats met de Stappers;
 • vervolgens met de Trappers;
 • dan met het Openbaar vervoer;
 • en tenslotte met het Privévervoer.

 1. Algemene begrippen dode hoek
 2. Een analyse van de dodehoekongevallen in 2008
 3. Een gedragscode
 4. Maatregelen om dodehoekongevallen te voorkomen
 5. Wetenschappelijk onderzoek inzake dodehoekongevallen
 6. Luchtkwaliteit
 7. Meer nieuws
 8. Verkeersveiligheid
 9. Veilig naar school - secundair onderwijs

Fietsweer in België

5 januari 2015: Aantal verkeersdoden bij jongeren van 15 tot 30 jaar, per miljoen 15-30 jarigen, gemiddelde waarden voor 2008, 2009 en 2010. Uit de cijfers blijkt dat het in Griekenland voor de jongeren vier keer zo gevaarlijk is op de weg als in Zweden. België behoort tot de landen met het grootst aantal verkeersdoden bij jongeren. Zie webpagina 'verkeersveiligheid'.

4 januari 2015: De statistieken op de webpagina's Verkeersveiligheid in België en in Vlaanderen zijn aangevuld met het jaar 2013. Men stelt vast

 • dat de doelstellingen voor 2010 niet werden gehaald en dat de doelstellingen voor 2015 heel moeilijk haalbaar zullen zijn als er geen ander beleid komt.
 • Voor de fietsers is er zelfs een stijging van het aantal fietsongevallen vast te stellen sinds 2005, met 2013 als een triest hoogtepunt. De som van het aantal doden en zwaargewonden bij fietsers is daardoor ongeveer even hoog geworden als in het jaar 2000.
 • Het jaar 2014 kondigt zich heel ongunstig aan, zowel betreffende het aantal verkeersongevallen in het algemeen als betreffende het aantal ongevallen met fietsers.
 • Volgens eigen bijgehouden cijfers is er in 2014 een groot aantal fietsdoden veroorzaakt door vrachtwagens. Het probleem is op verre na niet opgelost en kan enkel verbeteren indien zoveel mogelijk elk conflict tussen vrachtwagens en fietsers wordt voorkomen.
Er moet dringend een andere houding ontstaan inzake mobiliteit. Fietsen, wandelen en openbaar vervoer moet de norm worden in elke gemeente. Het beleid moet dringend werk maken met het autoluw maken van elke gemeentekern. Het centrum van iedere gemeente moet toebehoren aan fietsers en voetgangers terwijl het autoverkeer moet worden omgeleid. Het autoverkeer wordt er enkel geduld indien het er strikt noodzakelijk is. De gemeentekernen moeten onder elkaar verbonden worden met fietsostrades. Tot 2022 horen ook vrachtwagens uitgesloten te worden van de woonwijken. (Zie de gemiste kans om reeds vroeger de vrachtwagenconstructie aan te passen, 11 december 2014.)

24 december 2014, De Standaard: Meer fietsongevallen in 2014

Op basis van de processen-verbaal van de politie stelt het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) tijdens de eerste negen maanden van dit jaar een stijging van 11 procent van het aantal ongevallen met lichamelijke schade - letselschade - vast in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Gedurende laatste tien jaar steeg het aantal letselongevallen bij fietsers van 5.576 in 2004 naar 6.807 tot nu.

11 december 2014: De wetgeving voor de constructie van veiliger vrachtwagens met direct zicht is uitgesteld tot 2022. De bespreking van de amendementen op de wetgeving betreffende de Afmetingen en het Gewicht van vrachtwagens die sinds een paar jaar aan de gang zijn in Brussel, zijn eindelijk afgewerkt. Maar de onderhandelingen van afgelopen nacht tussen de Raad, het Parlement en de Commissie hebben wel geleid tot wijzigingen in het veiligheids- en milieu ontwerp aan de voorkant van de vrachtwagencabine, maar slechts vanaf 2022! In april werd nochtans met een grote meerderheid het ontwerp van wet in het Europees Parlement goedgekeurd (570 vóór, 88 tegen) om de lengte van de cabine uit te breiden. Bedrijven hebben met succes gelobbyd om die maatregel uit te stellen. Volgens Antonio Avenoso, executive director van ETSC (European Transport Safety Council) zouden wijzigingen aan de regelgeving tot 900 doden per jaar kunnen voorkomen op de Europese wegen. Elk uitstel kost mensenlevens. (Bronnen: www.bbc.com, www.bbc.com)

25 oktober 2014: Het openbaar vervoer van de toekomst is... een fiets?

De pas ontwikkelde "GoBikes" behoren tot de nieuwste generatie deelfietsen. De GoBike haalt 24 kilometer per uur met elektronische trapondersteuning, communiceert met je smartphone en heeft ingebouwde navigatie. Het stadsbestuur van Kopenhagen is zo tevreden met de 'slimme' deelfietsen dat het naast de 250 die er nu al rijden, er nog eens 1.600 heeft bijbesteld. Ook in Stavanger (Noorwegen) en Barcelona rijden tientallen GoBikes rond. En GoBike komt naar Nederland. Meer info met video's op site van www.nrcq.nl.

Reageer op deze website!

Andere nieuwsfeiten

23 september 2014 in "us2.campaign-archive2.com" Direct-Vision Lorries could save hundreds of cyclists' lives [Trucks met direct zicht zouden honderden levens van fietsers kunnen redden]

Volgens de 'European Transport Safety Council' zijn vrachtwagens betrokken in ongeveer 4200 dodelijke ongevallen jaarlijks in Europa. Ongeveer 1000 van die slachtoffers zijn kwetsbare weggebruikers zoals fietsers en voetgangers. In fietslanden zijn vrachtwagens soms de voornaamste bedreiging voor fietsers. In België zijn bij 43% van de dodelijke ongevallen vrachtwagens betrokken, in Nederland 38% en in het Verenigd Koninkrijk 33%. In bepaalde steden, zoals Londen, zijn vrachtwagens verantwoordelijk voor 55% van de fietsdoden.

Verbeterde veiligheidsmaatregelen van het 'Direct Vision' concept

 • Lagere ooghoogte van de chauffeur
 • Beperkt dash board om een ruimer zicht te hebben doorheen de bijkomende glasoppervlakken
 • Lagere rand van de voorruit
 • Bijkomende glasoppervlakken
 • Vooruitgestoken voorkant voor een verbeterde aërodynamica en een rechtstreeks zicht

Dr. Steve Summerskill, projectleider van het ‘Direct Vision’ concept aan Loughborough Design School, verklaarde: "Dode hoeken kunnen een significante factor betekenen betreffende dodelijke ongevallen met vrachtwagens. De studie toont aan dat de grootte van de dode hoeken kan verminderd worden door een verbeterd ontwerp van de kabine, door een lagere hoogte ervan en door het toevoegen van extra vensters. Er zijn twee belangrijke luiken inzake veiliger vrachtwagens.

William Todts, senior policy officer van de NGO Transport & Environment (T&E), merkte op: "Niet enkel chauffeurs maar ook politici hebben een 'visie' nodig. Het is onbegrijpelijk dat we reuze 40-tonners op onze wegen toelaten zonder zeker te zijn dat de mensen achter het stuur echt zicht hebben wat rondom hen gebeurt."

Het ontbreken van zicht op fietsers door de bestuurders van de huidige vrachtwagens

Het zicht van de chauffeur op fietsers volgens het 'Direct Vision' concept

10 september 2014: in De Standaard "Fietsersbond: vrachtwagens horen niet thuis in buurt van scholen"

Het dodelijk dodehoekongeval van een kind van zes jaar op maandag 8 september in Deurne bracht opnieuw heel ons land in beroering. De Fietsersbond reageerde met de oproep om vrachtwagens voor en na de schooltijd weg te houden van de schoolomgeving. Welke waren de reacties?

Tijdens de uitzending van Hautekiet op radio1.be op dezelfde dag kwam de reactie van iemand die zijn zus had verloren in een dodehoekongeval in 1966. We zijn bijna 50 jaar later en nog elke week sterven mensen en kinderen aan dat fenomeen. Men kan vandaag alles, maar hiervoor een oplossing bedenken, dat lukt dan blijkbaar niet!

Mijn commentaar: Ik steun het voorstel van de Fietsersbond. Het is immers onmogelijk om iedere weggebruiker te bereiken via sensibilisering. Uiteraard blijft sensibilisering nodig maar dit is onvoldoende. Fietsers en vrachtwagens moeten zoveel mogelijk gescheiden worden. Vrachtwagens die toch in de bebouwde kom moeten zijn, zouden aan de rand van de zone een 'convoyeur' moeten oppikken om voetgangers en fietsers aan de rechterkant in het oog te houden. Met reacties zoals van een Daniels of het VVSG komen we er niet. Er moet een langetermijnplanning komen zodat een verkeerd gelopen ruimtelijke ordening vooralsnog kan worden aangepast.

Het erge is dat dit ongeval amper drie maanden na een vergelijkbaar ongeval in Essen plaatsvond waarbij een meisje van 7 jaar het leven verloor. Heeft men ondertussen dan niets geleerd? Het wordt hoog tijd dat volgende essentiële vragen aan bod komen: 'Hoelang nog worden deze voertuigen, waarbij de chauffeur onvoldoende zicht heeft op wat rondom hem gebeurt, nog op de openbare weg in de bebouwde kom toegelaten? Men laat toch geen blinden rondrijden met tientonners! Wanneer zal men inzien dat die gevaarlijke voertuigen absoluut geen plaats hebben in een woonomgeving, tenzij er een 'convoyeur' aan boord is?'

28 augustus 2014 "deredactie.be": VAB en Fietsersbond: "Fietsers en automobilisten moeten meer rekening houden met elkaar"

17 juli 2014: Meer fietsongevallen

Vier fietsdoden in 24 uur (Het Laatste Nieuws)

Het aantal letselongevallen met fietsers is in het eerste kwartaal van dit jaar volgens het BIVV met 21,7% gestegen in vergelijking met vorig jaar. (Het Laatste Nieuws) Er zijn verschillende verklaringen voor die fikse toename van het aantal fietsongevallen, aldus Koen Peeters van het BIVV (radio 1, 12u):

Het Laatste Nieuws 17 juli 2014: "Overheid speelt met levens door onveilige fietspaden"

Mijn commentaar: Het BIVV geeft een nogal simplistische uitleg: Het mooie weer en de leeftijd zouden de oorzaken zijn van het groeiend aantal ongevallen. De werkelijkheid is complexer.

Meer nieuws...

Bij sneeuw

Voorbeeld 'beste praktijken' bij gemeenten

De Standaard, 3 december 2010: In Oostende Vanaf 4 uur 's morgens werden de fietspaden geruimd. Het stadsbestuur riep ook de hulp in van het Sociaal Huis dat nog extra personeelsleden stuurde om sneeuw te ruimen. De onlangs aangekochte sneeuwruimmachine maakt veel fietspaden sneeuwvrij.

FIETSHOORN wil een forum zijn voor allen die willen nadenken over de mobiliteit in de 21ste eeuw. De fiets staat de laatste jaren opnieuw in de belangstelling omdat het niet vervuilend vervoermiddel is en een gezond alternatief biedt voor korte verplaatsingen. Investeringen in vrijliggende fietspaden zijn meer dan nodig om het comfort van de fietser te bevorderen en hen ertoe aan te zetten meer de fiets te gebruiken.

De vele fietsdoden die de jongste jaren te betreuren zijn, hebben mij ertoe aangezet deze site te ontwikkelen. De vele overlijdens dwingen ons om telkens opnieuw de vraag te stellen: hoe is dit ongeluk kunnen gebeuren? Hun dood mag niet tevergeefs geweest zijn en telkens moeten de passende lessen getrokken worden. Men zou verwachten dat na de vele dodehoekongevallen met elke burger meer en frequenter over de gevaren van de dode hoek zou gesproken worden, dat een gedragscode zou worden afgesproken, maar dit is tot nu toe niet gebeurd.

Een ander teer punt is het fijn stof op onze wegen. Fietsers zijn daarvan een direct slachtoffer. Ook hier moeten dringend betere resultaten behaald worden door structurele maatregelen.

FIETSHOORN is ontstaan uit dit tekort. Ook reeds ondervonden dat je met je ideeën nergens terecht kunt? Deze website wil een bazuin zijn voor iedereen die zijn/haar gezond verstand betreffende een veiliger verkeer ook aan anderen wil meedelen.

FIETSHOORN is niet partijgebonden en ontvangt geen subsidies.

Deze website is pas sinds oktober 2009 opgestart. Wat ontbreekt kan door uw reacties worden aangevuld. Wens je een nuttige opmerking of aanvulling mee te delen? Klik hier. De auteur van deze website eigent zich het recht toe bepaalde reacties niet of gedeeltelijk op te nemen. Tenzij anders gewenst worden enkel de initialen van de naam van de persoon die een commentaar stuurt vermeld of wordt de username overgenomen.

Ook de activiteiten die u voor fietsers organiseert, kunnen via deze weg op deze website worden aangekondigd en later met een verslagje beschreven.

Deze website wil vooral meer inzicht verschaffen in de problematiek. Het lijkt erop dat de fietser onvoldoende invloed heeft op het beleid. Er is onmiskenbaar een trend ten goede, bijv. de aandacht voor vrijliggende fietspaden. Maar anderzijds staat er, vooral in vergelijking met bijv. Nederland, nog heel wat te realiseren.

Laatst gewijzigd op 4 januari 2015

Aantal bezoekers sinds 4 mei 2010: