3. Gedragscode en aanpassing verkeersreglement

Het moet voor de fietsers duidelijk zijn hoe ze moeten handelen wanneer een vrachtwagen in hun omgeving opduikt.

Vooreerst moet de fietser of voetganger zich alert opstellen.

"Er rijdt in mijn buurt een chauffeur die geen volledig zicht heeft op alles wat zich rondom het voertuig afspeelt. Ik ben op mijn hoede!"

De fietser stelt zich meteen de vraag: "Zal de vrachtwagen rechts afslaan?". Daarvoor houdt hij/zij de richtingaanwijzers in het oog.

Gedragscode: Bij een kruispunt of afslag naar rechts dienen achteropkomende fietsers altijd achter de vrachtauto te blijven!

Welke elementaire informatie moet gegeven worden aan kinderen van het basisonderwijs en bij uitbreiding aan elke fietser en voetganger?

Situatie Gedragscode
Je komt met je fiets aan een kruispunt en ziet dat er aan het kruispunt een vrachtwagen staat te wachten. Blijf achter de vrachtwagen! Doe geen poging om op het fietsopstelvak te gaan staan omdat de kans bestaat dat de verkeerslichten plots op groen springen en de vrachtwagen je aanrijdt!
Je staat te wachten aan een kruispunt en er komt een vrachtwagen naast je gereden. Je staat naast de cabine van de vrachtwagen. Verwijder je van het fietspad zodat de vrachtwagen eventueel naar rechts kan afslaan. Bij het draaien maken de voorste wielen een grote bocht maar de achterwielen snijden de bocht af. Maak dat je zich niet in de gevaarlijke zone bevindt tussen de voor- en achterwielen van de vrachtwagen!
Je staat te wachten aan een kruispunt en er komt een vrachtwagen naast je gereden. Je staat naast de achterkant van de vrachtwagen. Blijf staan tot de vrachtwagen vertrokken is.
Je rijdt met je fiets op straat en bemerkt dat er een vrachtwagen achteruit rijdt. Begeef je onmiddellijk op het voetpad want de vrachtwagenchauffeur kan je niet zien! Laat voldoende ruimte voor het manoeuvre van de vrachtwagen.
Je rijdt op een dubbelrichtingsfietspad en bemerkt dat er een vrachtwagen vanuit een zijstraat het fietspad zal oversteken. Indien je oogcontact kunt hebben met de chauffeur, en de chauffeur doet teken dat je door mag rijden, kan je dit opvolgen. Anders blijf je staan op het fietspad tot de vrachtwagen is doorgereden.
Je wil de straat oversteken op het zebrapad en er staat pal tegen het zebrapad een vrachtwagen te wachten. Steek enkel over tijdens de periode dat het licht groen is voor voetgangers! Maak oogcontact met de chauffeur indien mogelijk. Neem een zo groot mogelijke afstand in acht met de vrachtwagen terwijl je oversteekt zodat de chauffeur je beter kan zien.
Je staat te wachten aan een rood licht in een fietsopstelvak en er bevindt zich een vrachtwagen juist achter het fietsopstelvak. Kijk achter je en zie of je de bestuurder van de vrachtwagen kan zien. Indien dit niet het geval is, rij zo ver vooruit tot je oogcontact hebt!
Je rijdt op een rotonde en volgt de rotonde waar er een weg op aansluit. Kijk goed links achter u! Indien er een vrachtwagen achter je rijdt en je geen oogcontact met de bestuurder kunt hebben, rij niet verder en wacht tot de vrachtwagen voorbij is.

Voor leerlingen van het secundair onderwijs zijn er, naast de jaarlijkse herhaling van de gedragscode, heel wat meer mogelijkheden. Hier wordt oogcontact met de chauffeur belangrijker omdat ze reeds groter zijn en dus beter gezien kunnen worden. Een lessenpakket kan uitgewerkt worden met opdrachten zoals:

Enkele voorbeelden van gevaarlijke situaties voor fietsers:

Moet er een aanpassing van het verkeersreglement komen?

Het komt er op aan te vermijden dat het zwaar verkeer en de zwakke weggebruikers mekaar kruisen. Daarom zou het niet onverstandig zijn in het verkeersreglement op te nemen:

Eens die gedragscode is uitgewerkt of het verkeersreglement is aangepast, moet deze in de verschillende media en in het onderwijscircuit voortdurend onder de aandacht van de fietser worden gebracht. Het duurt jaren eer oude gewoontes zijn verdwenen.

Gevolgen voor de aanleg van kruispunten

Bij een kruispunt komt het erop aan dat de verkeersstromen uit de verschillende richtingen afwisselend voorrang krijgen zodat het verkeer vlot kan verlopen. Maar we stellen vast dat er dan nog zware ongevallen gebeuren. De reden is de hier besproken dode hoek bij vrachtwagens. Het is dan ook logisch dat er een bijkomende afbaking komt tussen de zwakke weggebruiker en het zwaar verkeer. Die beide stromen moeten van elkaar gescheiden blijven. Men kan dit verwezenlijken door een spreiding in de tijd of een opdeling van de verkeersstromen op verschillende plaatsen.

Gevolgen voor veiligheid op rotondes

Laat mij toe te stellen dat er momenteel in Vlaanderen een wildgroei is van rotondes. Daarenboven zijn de voorrangsregels heel sterk verschillend op de diverse rotondes.

Uit een studie verschenen in de Verkeersspecialist bleek dat rotondes voor haast alle weggebruikers veiliger was, behalve voor fietsers! Zo stijgt het aantal ongevallen met fietsers na de aanleg van rotondes met maar liefst 27 pct. Het cijfer voor de ongevallen met doden of zwaargewonden is nog alarmerender, dat stijgt met 41 tot 46 procent. (Made in Limburg)

N.B.:

Nederland:

4. Maatregelen om dodehoekongevallen te voorkomen

Laatst gewijzigd op 10 juli 2012